OBJEDNÁVKY
Zde můžete Přihlásit na kurz a nebo Objednat kuchaře
Sledujte nás

 

Podmínky zpracování objednávkových formulářů z webové stránky cerexim.cz provozovaného společností 
CEREXIM, s.r.o.

Se sídlem: Máchova 469/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 63675404, DIČ:CZ63675404

společností zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36999 pro zasílání receptů a objednávkových formulářů  umístěných na internetové adrese www.cerexim.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto podmínky (dále jen „podmínky“) obchodní společnosti CEREXIM, s.r.o. se sídlem Máchova 469/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 , IČ: 63675404, DIČ:CZ63675404 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36999 (dále jen „společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním internetového portálu www.cerexim.cz (dále jen „webové stránky“) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zájemce“).
1.2. Internetový portál www.cerexim.cz, tj. webové stránky nabízí služby privátního kuchaře, základní, speciální a individuální kurzy vaření a související gastronomické služby. Zájemce má možnost vybrat si službu a přes formulář či díky uvedených kontaktům si prostřednictvím společnosti službu objednat. 
1.3. Znění těchto podmínek může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek   
1.4. Společnost neručí za informace uvedené na webových stránkách, pokud jde o jejich pravdivost, bezchybnost a úplnost.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ


2.1. Ochrana osobních údajů zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2.2. Zájemce tímto souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které společnosti poskytne. Zejména se jedná o tyto údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a všechny ostatní údaje, které nad tento rámec uvede zájemce dobrovolně (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
2.3. Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů společností, a to pro účely interní či k činnostem bezprostředně souvisejících s podnikatelskou činností společnosti. Zájemce také souhlasí s případným zasláním informací a obchodních sdělení. Zároveň zájemce tímto prohlašuje, že si přečetl tyto podmínky, rozumí jim a souhlasí s nimi v plné šíři.
2.4. Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Společnost má v souvislosti s tím plné právo je považovat za správné.
2.5. Zpracováním osobních údajů zájemce může společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (dále jen „zpracovatel“). Zájemce zároveň výslovně souhlasí s tím, že je společnost oprávněna předat osobní údaje zpracovateli za účelem zpracování pro vnitřní potřeby společnosti či poskytovatele.
2.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou avšak nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
2.7. Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zájemce prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke společnosti kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla společnosti.
2.8. V případě, že by se zájemce domníval, že společnost, či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat společnost nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby společnost nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zájemce podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost nebo zpracovatel žádosti, má zájemce právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zájemce obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
2.9. Požádá-li zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
2.10. Zájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo firmou společnosti nebo třetích osob, se kterými společnost spolupracuje, na elektronickou adresu zájemce buďto uvedenou na základě komunikace společnosti se zájemcem případně vyplněnou do pole k tomu určeného na webové stránce. 
2.11. Zájemce tímto bere na vědomí, že informace a obchodní sdělení lze kdykoli bezplatně zrušit a to zasláním požadavku o zrušení na e-mailovou adresu info@cerexim.cz, případně písemnou žádostí doručenou do sídla společnosti.

 

OBJEDNÁVKOVÝ   SYSTÉM


3.1. Na webové stránce jsou umístěny formuláře pro objednávku speciálních kurzů, základních kurzů, individuálních kurzů a objednávku privátního kuchaře (dále jen „objednávkový formulář“).  Zájemce je povinen zaplatit kurzovné za kurzy vaření (základní, speciální i víkendové) ve výši 100% z ceny, popřípadě smluvně dohodnutou cenu a to do 24 hodin od potvrzujícího e-mailu s pokyny k platbě (individuálně vygenerovaný VS atd).

3.2. Zájemce je závazně přihlášen na kurz až od okamžiku zaplacení celé ceny kurzu. Tímto okamžikem se rozumí připsání příslušné částky na účet společnosti,  

3.3. Zájemce tímto souhlasí se zpracováním všech osobních dat poskytnutých společnosti na základě objednávkových formulářů a jejich zpracováním pro interní účely, jakož i činnostem bezprostředně souvisejících s podnikatelskou činností společnosti.   

3.4. V případě, že zájemce z jakéhokoli důvodu nemůže dorazit na kurz, tak má právo svou účast nahradit účastí jakékoli třetí osoby, která se prokáže potvrzením o přijaté objednávce. V opačném případě voucher nebo kurzovné propadají a zájemce bere na vědomí, že mu nebude vráceno zaplacené kurzovné. V závažných případech je možno po vzájemné domluvě dohodnout jiné řešení.

                                                                                                                   
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


4.1. Zájemce bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky jsou chráněny autorským právem. Zájemce se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky společnosti.
4.2. Zájemce není oprávněn při využívání webového rozhraní portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní portálu. Webové rozhraní portálu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zájemců společnosti a který je v souladu s jeho určením.
4.3. Zájemce bere na vědomí, že společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky podmínek vyžadují písemnou formu. V nejasnostech je potřeba podmínky vykládat dle jejich podstaty a smyslu. Žádné ustanovení podmínek není neplatné pro chyby v psaní a počtech, je-li význam tohoto ustanovení nepochybný. Obě strany tímto prohlašují, že uzavřely podmínky bez nátlaku a ze své svobodné vůle.
5.2. Kontaktní údaje společnosti: adresa pro doručování : CEREXIM, s.r.o.,Máchova 469/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2,  adresa elektronické pošty : info@cerexim.cz, telefon : 222 543 641

 

V Praze dne 1.4. 2020


CEREXIM, s.r.o.

 

Líbí se Vám škola vaření Praha a okolí, tedy škola vaření CEREXIM ?

Doporučte stránku e-mailem
Vašim známým!

Vaše celé jméno:
Váš e-mail:
E-mail příjemce:
Vaše zpráva příjemci: